Hotărârea nr. 157/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 157

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.445/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativă asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

            Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115,               alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 107906 Codlea, nr. top. 519/2/2 la B2, B4 şi B6 în favoarea ICRAL Braşov.

 

            Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 101791 Codlea, nr. cad. 101791 la C1 în favoarea ICRAL Braşov.

 

            Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 106502 Codlea, nr. top. 5176/11/2/1 la B 2 în favoarea ICRAL Braşov.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.