Hotărârea nr. 155/2019

Reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 B.

 

HOTĂRÂREA Nr. 155

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 B;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.469/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 B;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; art. 28 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare şi a art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),                art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov a cotei de            73 % din imobilul - teren situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 B - identificat în C.F. nr. 120476 Braşov, nr. cad. 120476, în suprafaţă de 372 m.p.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.