Hotărârea nr. 154/2019

Preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Câmpului.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 154

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Câmpului;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 14.783/2019, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Câmpului în vederea reglementarii situaţiei juridice a obiectivului - Post trafo (staţie subredresare S5);

            Văzând raportul de evaluare întocmit de S.C. Bracov Eval Imob S.R.L.;

            Având în vedere prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),              art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Câmpului, identificat conform C.F. nr. 155218 Braşov, nr. cadastral 155218.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat conform C.F. nr. 155218 Braşov, nr. cadastral 155218.

 

            Art. 3. Consiliul Local îşi însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C. Bracov Eval Imob S.R.L. pentru imobilul menţionat la art. 1 din prezenta.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Brasov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.