Hotărârea nr. 153/2019

Trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului teren, situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M.

 

HOTĂRÂREA Nr. 153

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului teren, situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.453/2019, prin care s-a propus trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M;

            Văzând adresa cu nr. 2195/11.01.2019 conex 27288/2018 a Postolache Ionuţ;

Având în vedere art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului înscris în C.F. nr. 152188 Braşov, nr. cad. 152188.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.