Hotărârea nr. 151/2019

Aprobarea dezmembrării imobilului situat în Sânpetru, identificat cu nr. cad. 107810 în C.F. nr. 107810 Sânpetru.

 

HOTĂRÂREA Nr. 151

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea dezmembrării imobilului situat în Sânpetru, identificat cu nr. cad. 107810 în C.F. nr. 107810 Sânpetru;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.514/2019, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului situat în Sânpetru identificat conform C.F.  nr. 107810 Sânpetru, cu nr. cad. 107810;

             Ca urmare a cererilor înregistrate cu nr. 54.345/2018 conexată cu nr. 64.368/2018 şi nr. 81.086/2018 formulate de Biroul de Aplicare a Legii nr. 10/2001 - D.J.A.P.L. în vederea dezmembrării terenului identificat în C.F. nr. 107810 Sânpetru cu nr. cad. 107810 în suprafaţă de 11.448 m.p., poziţia 29 a H.C.L. nr. 510/2009 republicată prin H.C.L. nr. 573/2017, pentru punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr. 217/D/2014 pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosar nr. 2856/62/2014 şi a Sentinţei Civile nr. 261/D/2009 pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul Civil nr. 1891/62/2008;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),               art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Sânpetru, înscris în C.F.               nr. 107810 Sânpetru, nr. cad. 107810, conform documentaţiei cadastrale întocmită S.C. FUNCIARA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.