Hotărârea nr. 150/2019

Aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Colonia Metrom nr. 5, identificat cu nr. cad. 153709-C1 pe unităţi individuale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 150

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Braşov,               str. Colonia Metrom nr. 5, identificat cu nr. cad. 153709-C1 pe unităţi individuale;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.519/2019, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Colonia Metrom nr. 5, identificat conform C.F. nr. 153709 Braşov, pe unităţi individuale;

            Văzând adresa cu nr. 3.789/16.01.2019 a Karacsony Csaba;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, republicat, cu completările şi modificările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),               art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea pe unităţi individuale a imobilului situat în Braşov, str. Colonia Metrom nr. 5, înscris în C.F. nr. 153709 Braşov, nr. cad. 153709-C1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de expert autorizat Tudorache Diana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.