Hotărârea nr. 15/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” aparţinând Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 15

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” aparţinând Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, înregistrat cu nr. 5.494/2019, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, care intră sub incidenţa art. 11, alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017, începând cu data de 01.01.2019;

            În baza dispoziţiilor art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2019, precum şi prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) - alin. (4), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1),                art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă salariile de bază pentru funcţiile contractuale, din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile prevăzute în Anexă, se menţin la nivelul salariilor de bază aferent lunii decembrie 2018, pentru funcţiile contractuale, din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se menţin la nivelul salariilor de bază aferent lunii decembrie 2018, pentru funcţiile contractuale, din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  // 

 

-   02   -

 

 

            Art. 3. Salariile de bază pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcţii, dovedite a fi necesare desfăşurării activităţii Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru            nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

            Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.

 

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.