Hotărârea nr. 149/2019

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Panselelor.

 

HOTĂRÂREA Nr. 149

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Panselelor;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 13.486/2019, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Panselelor ca urmarea a cererii înregistrată cu  nr. 2.799/2019 formulată de Clubul Sportiv Municipal Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Panselelor, înscris în C.F. nr. 115985 Braşov, sub nr. top. (6794)/2-b/1 conform Documentaţiei cadastrale întocmită de ing. Andrei-Marius Sîrbu - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.