Hotărârea nr. 147/2019

Modificarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, pentru aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  147

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, pentru aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.008/2019, prin care se propune modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 201/2006, republicată, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 201/2006, republicată prin care s-a aprobat procedura de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61,                 alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2006, republicată, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, care va avea următorul cuprins:

            Art. 8. Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

            a) depăşirea de către persoana juridică sau fizică a suprafeţei amplasamentului pentru care i s-a emis abonamentul se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei şi cu plata taxelor pentru suprafaţa depăşită, care se vor calcula de la data emiterii abonamentului şi până la intrarea în legalitate;

            b) depăşirea de către persoana juridică sau fizică a perioadei pentru care i s-a eliberat abonamentul, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

            c) neachitarea taxei de ocupare a domeniului public de către posesorii de abonamente tip II în termenul prevăzut de prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi cu anularea abonamentului în cauză;

            d) ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov fără a deţine abonament de către persoane juridice şi persoane fizice, se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 2000 lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice, cu eliberarea deîndată a domeniului public al Municipiului Braşov, iar în procesul verbal de constatare a contravenţiei, poliţistul local va menţiona faptul că contravenientul a fost somat să elibereze deîndată domeniul public ocupat ilegal.

            e) contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul - verbal.

 

   //  

 

-  02  -

 

 

            f) nerespectarea condiţiilor prevăzute în art. 7, lit. d), ce constituie anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei şi cu eliberarea de îndată a amplasamentului la somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov sau reprezentanţilor Poliţiei Locale Braşov, inclusiv pe cale administrativă, cu recuperarea costurilor de la contravenient;

            g) ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov de către o persoană juridică în alt scop decât cel pentru care s-a eliberat abonamentul se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei şi eliberarea de îndată a amplasamentului;

            h) ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov de către o persoană fizică în alt scop decât cel pentru care s-a eliberat abonamentul se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei şi eliberarea de îndată a amplasamentului;

            i) neeliberarea în termen de 24 de ore a domeniului public al Municipiului Braşov, ocupat ilegal de către persoanele prevăzute la art. 8, lit. d) şi lit. e) se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, putându-se dispune şi eliberarea domeniului public al Municipiului Braşov, pe cale administrativă, fără sesizarea organelor judecătoreşti, de către serviciile specializate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, urmând ca toate cheltuielile ocazionate cu această activitate să fie suportate de către contravenient;

            j) neeliberarea în termen de 24 de ore a domeniului public al Municipiului Braşov de la somaţia emisă de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Braşov, se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, putându-se dispune şi eliberarea domeniului public al Municipiului Braşov, pe cale administrativă, fără sesizarea organelor judecătoreşti, de către serviciile specializate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, urmând ca toate cheltuielile ocazionate cu această activitate să fie suportate de către contravenient;

            k) poliţistul local va întocmi un referat cu propunere de începere a procedurii de eliberare a domeniului public, ocupat ilegal, pe care îl va înainta serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov în vederea emiterii dispoziţiei de primar privind eliberarea domeniului public al Municipiului Braşov.”

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2006, republicată, rămân neschimbate.

 

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2006, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 201  din data de 27  martie  2006

Republicată conform H.C.L. nr. 400/2006; H.C.L. nr. 579/2015; H.C.L. nr. 683/2017; H.C.L.        nr. 853/2018 şi conform H.C.L. nr. 147 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

 

            Obiect: aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 martie 2006;

            Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 20.478 din 23 martie 2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 201/2006, republicată prin care s-a aprobat procedura de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61,                 alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H  O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

            Art. 1. Utilizarea temporară a locurilor publice, aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov de către persoane juridice şi fizice, se poate face numai în baza unui abonament eliberat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu avizul Primarului, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, servicii de piaţă şi alte activităţi care necesită amplasarea de structuri provizorii de dimensiuni mici (stand, tonetă, cort, etc.) pentru care nu este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire conform Legii nr. 50/1991.

 

 

            Art. 2. (1) Pentru emiterea abonamentului solicitantul persoana juridica autorizata va depune următoarele acte:

            a) cerere tip conform modelului din anexa 1;

            b) copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI) al agentului economic;

            c) copie după Anexa CUI sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov privind punctul /punctele de lucru, după caz;

            d) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;

            e) certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov, aflat în termenul de valabilitate;

 

  // 

 

 

 

-  02  -

 

            f) avizul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în cazul ocupării domeniului public cu echipamente pentru agrement.

                        (2) Pentru emiterea abonamentului solicitantul persoana fizică neautorizată va depune următoarele acte:

            a) cerere tip conform modelului din anexa 1;

            b) copie după actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

            c) copie după documente care atestă pregătirea profesională în domeniu;

            d) certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov, aflat în termenul de valabilitate.

 

 

            Art. 3. Activităţile pentru care se poate solicita utilizarea locurilor publice, vor avea obligatoriu un caracter temporar şi / sau sezonier, iar amplasarea pe locul public a obiectelor necesare desfăşurării activităţii solicitate va avea un caracter provizoriu.

            Pentru organizarea de activităţi, acţiuni, manifestări şi evenimente socio - culturale (concerte, spectacole, circ, etc.), sportive, activităţi promoţionale şi de promovare, precum şi activităţi de prestări servicii şi comerţ emiterea abonamentului se va face pentru o perioadă de cel mult şase luni pe an, fără a depăşi o perioadă cumulată mai mare de 180 de zile în cursul aceluiaşi an, pentru acelaşi agent economic şi acelaşi amplasament.

            Pentru comerţul stradal de întâmpinare organizat în faţa spaţiilor comerciale proprii (magazine, restaurante, cafenele, cofetării, chioşcuri), terasele sau grădinile de vară aferente acestora (daca este cazul), precum şi efectuarea de reclamă în folos propriu în faţa punctului de lucru, abonamentele vor fi emise pentru o perioadă de maxim 12 luni (dar nu mai puţin de 30 zile).

 

 

            Art. 4. În cazul activităţilor prevăzute la art. 3, alin. 2, solicitantul va obţine abonamentul tip I (conform modelului din anexa 2 - parte integrantă la prezenta hotărâre), iar pentru activităţile prevăzute la art. 3, alin. 3, se va elibera abonamentul tip II (conform modelului din anexa 3 - parte integrantă la prezenta hotărâre).

 

 

            Art. 5. Eliberarea abonamentelor se va face numai cu plata taxelor aferente suprafeţelor ocupate, la nivelul stabilit de Consiliul Local prin hotărârile în vigoare la data eliberării, astfel:

            a) Pentru abonamentul tip I, taxa de utilizare a locului public neamenajat  aferentă suprafeţei ocupate se achită la eliberarea acestuia, anticipat pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care a fost emis.

            b) În cazul abonamentului tip II, plata taxei se efectuează astfel:

                        - la eliberarea abonamentului taxa se achită anticipat pentru primă lună de valabilitate.

                        - după primele 30 zile de la eliberarea abonamentului taxa aferenta suprafeţei ocupate se va achita lunar, anticipat pentru luna următoare, până la data de 30 a fiecărei luni.

            Valabilitatea abonamentului tip II este condiţionată de prezenţa vizei care se aplică lunar, odată cu achitarea taxei de ocupare a domeniului public.

            După emiterea şi eliberarea abonamentului de ocupare a domeniului public, Primăria Municipiului Braşov îşi declină orice responsabilitate faţă de posibile pagube materiale sau de orice natură, cauzate unor terţe persoane prin activitatea desfăşurată pe amplasamentul aprobat, răspunderea fiind exclusiv în sarcina persoanei juridice sau fizice, titulară a abonamentului.

            Persoana juridică sau fizică posesoare a abonamentului, are obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de lege, necesare desfăşurării în condiţii de deplină legalitate şi securitate a activităţii.

 

 

  // 

 

-  03  -

 

            Art. 6. Solicitările de utilizare a locurilor publice din intersecţii, trotuare, parcări, alte zone deschise traficului rutier de pe raza municipiului se vor aviza de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Mun. Braşov, iar cele ce pot modifica/afecta provizoriu faţade şi alte elemente de arhitectură se vor aviza de Comisia Tehnică de Arhitectură şi Urbanism din cadrul aceleiaşi instituţii.

            Solicitările care au primit avizul comisiilor menţionate la aliniamentul precedent nu vor mai fi reavizate în cursul aceluiaşi an calendaristic în cazul în care datele solicitării au rămas neschimbate.

 

 

            Art. 7. A. Utilizarea temporară a domeniului public din Municipiul Braşov - Piaţa Sfatului, se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

            1. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de tip “târg”, indiferent de produsele ce vor fi expuse şi comercializate, se va face exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            Se vor organiza maxim 2 (două) evenimente pe lună.

            2. Organizarea şi desfăşurarea altor evenimente socio - culturale (concerte, spectacole, activităţi sportive, etc.) precum şi a evenimentelor organizate de agenţi economici, în vederea promovării şi comercializării produselor din producţia proprie se vor desfăşura numai după aprobarea acestora de către Consiliul Local.

            3. În cazul în care solicitările de expunere şi comercializare de produse cu ocazia organizării evenimentelor de tip „târg” va fi mai mare decât cel al corturilor sau al tarabelor puse la dispoziţie de organizator, se va organiza licitaţie publică având ca preţ de pornire taxa de ocupare locuri publice, stabilită prin H.C.L.

                        B. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de tip “târg”, cu produse handmade şi artizanale, se vor aviza numai pe aleea Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe lună, obligatoriu pe tonete furnizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

                        C. Organizarea şi desfăşurarea de evenimente ce presupun prepararea şi comercializarea de produse alimentare de orice tip se vor aviza exclusiv în zona lacului Noua şi zona Pietrele lui Solomon, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

                        D. Condiţiile ce vor fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se vor organiza în cele trei locaţii menţionate mai sus, referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban, forma, dimensiunile şi culoarea acestuia, suprafaţa afectată, data începerii montării mobilierului şi data la care vor fi eliberate în totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus şi comercializat, vor constitui o anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luată la cunoştinţă de organizator prin semnarea acesteia.

 

 

            Art. 8. Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

            a) depăşirea de către persoana juridică sau fizică a suprafeţei amplasamentului pentru care i s-a emis abonamentul se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei şi cu plata taxelor pentru suprafaţa depăşită, care se vor calcula de la data emiterii abonamentului şi până la intrarea în legalitate;

            b) depăşirea de către persoana juridică sau fizică a perioadei pentru care i s-a eliberat abonamentul, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

            c) neachitarea taxei de ocupare a domeniului public de către posesorii de abonamente tip II în termenul prevăzut de prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi cu anularea abonamentului în cauză;

            d) ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov fără a deţine abonament de către persoane juridice şi persoane fizice, se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 2000 lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice, cu eliberarea deîndată a domeniului public al Municipiului Braşov, iar în procesul verbal de constatare a contravenţiei, poliţistul local va menţiona faptul că contravenientul a fost somat să elibereze deîndată domeniul public ocupat ilegal.

   // 

-  04  -

            e) contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul - verbal.

            f) nerespectarea condiţiilor prevăzute în art. 7, lit. d), ce constituie anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei şi cu eliberarea de îndată a amplasamentului la somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov sau reprezentanţilor Poliţiei Locale Braşov, inclusiv pe cale administrativă, cu recuperarea costurilor de la contravenient;

            g) ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov de către o persoană juridică în alt scop decât cel pentru care s-a eliberat abonamentul se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei şi eliberarea de îndată a amplasamentului;

            h) ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov de către o persoană fizică în alt scop decât cel pentru care s-a eliberat abonamentul se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei şi eliberarea de îndată a amplasamentului;

            i) neeliberarea în termen de 24 de ore a domeniului public al Municipiului Braşov, ocupat ilegal de către persoanele prevăzute la art. 8, lit. d) şi lit. e) se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, putându-se dispune şi eliberarea domeniului public al Municipiului Braşov, pe cale administrativă, fără sesizarea organelor judecătoreşti, de către serviciile specializate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, urmând ca toate cheltuielile ocazionate cu această activitate să fie suportate de către contravenient;

            j) neeliberarea în termen de 24 de ore a domeniului public al Municipiului Braşov de la somaţia emisă de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Braşov, se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, putându-se dispune şi eliberarea domeniului public al Municipiului Braşov, pe cale administrativă, fără sesizarea organelor judecătoreşti, de către serviciile specializate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, urmând ca toate cheltuielile ocazionate cu această activitate să fie suportate de către contravenient;

            k) poliţistul local va întocmi un referat cu propunere de începere a procedurii de eliberare a domeniului public, ocupat ilegal, pe care îl va înainta serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov în vederea emiterii dispoziţiei de primar privind eliberarea domeniului public al Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 9. În funcţie de interesul public local, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 72 de ore de la primirea notificării, beneficiarul abonamentului pentru utilizarea locurilor publice este obligat sa predea terenul liber de orice sarcini.

            Beneficiarul abonamentului va solicita în termen de 5 zile lucrătoare restituirea taxei plătită pentru ocuparea domeniului public aferentă perioadei rămasă după eliberarea amplasamentului. Cererea de restituire se va adresa Direcţiei Fiscale Braşov.

 

            Art. 10. Evidenţa abonamentelor emise se va ţine (separat pentru cele două tipuri) de către serviciul de specialitate, utilizând o bază de date informatică care va cuprinde toate datele necesare identificării agentului economic şi tipăririi abonamentelor.

 

            Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 46/2003, republicată.

 

            Art. 12. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.