Hotărârea nr. 146/2019

Modificarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, pentru darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 146

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, pentru darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.684/2019, privind modificarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov;

            Având în vedere Legea nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Institutul Naţional al Cartofului şi Sfeclă de Zahăr Braşov pentru realizarea obiectivului de investiţie „ Construire Spital Clinic de Urgenţă Braşov”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 27 ianuarie 2003, republicată, şi care va avea următorul conţinut:

            „Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 de ani, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile  nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

 

Nr.

Crt.

Nr. poziţie

 "inventar"

Denumire bun

Elemente   de identificare

Înscris în

1

434

Spital Judeţean - Staţionar Astra                

Calea Bucureşti nr. 2

 

C.F. nr. 125144 Braşov,

nr. top. 6743/1/1/3

2

435

Spitalul Judeţean - clădire, magazie şi garaj Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

3

436

Spitalul Municipal - clădire Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

4

474 

Spitalul Municipal Bv. - Clădire Spital Tractorul

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111680 Braşov,

nr. cad. 111680

5

475

Spital Municipal Parc                

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111683 Braşov, nr. cad. 111683

 

  // 

 

-  02  -

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 27 ianuarie 2003, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

                                                                                               

HOTĂRÂREA Nr. 3  din data de  27 ianuarie 2003

Republicată conform H.C.L. nr. 107/2003; H.C.L. nr. 281/2015 şi conform H.C.L.   

nr. 146 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Obiect: darea în  folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea  Mun. Braşov, către Judeţul Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;

            Analizând Expunerea de motive nr. 2.022/2002, înregistrată la Serviciul Public Patrimoniu, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Mun. Braşov către Judeţul Braşov;

            Având în vedere Legea nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Institutul Naţional al Cartofului şi Sfeclă de Zahăr Braşov pentru realizarea obiectivului de investiţie „Construire Spital Clinic de Urgenţă Braşov”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 de ani, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

 

Nr.

Crt.

Nr. poziţie

 "inventar"

Denumire bun

Elemente   de identificare

Înscris în

1

434

Spital Judeţean - Staţionar Astra                

Calea Bucureşti nr. 2

 

C.F. nr. 125144 Braşov, nr. top. 6743/1/1/3

2

435

Spitalul Judeţean - clădire, magazie şi garaj Spital Astra

Calea Bucureşti nr. 2

3

436

Spitalul Municipal - clădire Spital Astra

Calea Bucureşti nr. 2

4

474 

Spitalul Municipal Bv. - Clădire Spital Tractorul

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111680 Braşov,nr. cad. 111680

5

475

Spital Municipal Parc                

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111683 Braşov, nr. cad.111683

 

            Art. 2. Destinaţia imobilelor menţionate la art. 1 este de Spital de Urgenţă.

 

            Art. 3. În cazul schimbării destinaţiei stabilite conform art. 2, a imobilelor descrise la art. 1, folosinţa gratuită încetează.

 

            Art. 4. Actuala structură funcţională a Spitalului Municipal precum şi secţiile existente nu pot fi desfiinţate ori modificate decât cu acordul Consiliului Local.

 

            Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov ce va avea ca obiect înfiinţarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov.