Hotărârea nr. 145/2019

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116/2007, republicată, pentru aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 145

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116/2007, republicată, pentru aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 11.092/2019, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116/2007, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, ale H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi; ale Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 650/2002; ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 475 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată; ale Legii nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; ale Legii        nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare ale acesteia; ale Legii nr. 33/17.03.2016 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului M.S. nr. 119/2014 şi 1030/2009; precum şi ale art. 22, alin. (2), coroborate cu ale art. 25, alin. (1) din Legea                   nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1),           art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică şi se completează pct. 7, lit. b) din Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2007 republicată, privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov, şi care va avea următorul cuprins:

 

  // 

 

-  02  -

 

 

            ”lit. b) Autorizaţie de securitate la incendiu de la ISU Tara Bârsei al judeţului Braşov, adresa din partea organului emitent abilitat că prezenta autorizaţie nu este necesară, sau dovada conform căreia, construcţia/amenajările nu se încadrează în prevederile art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 915 din 3 noiembrie 2015, după caz”.

            În autorizaţia de funcţionare emisă pentru agenţii comerciali care nu deţin autorizaţie ISU se va face menţiunea “Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor”.

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2007 republicată, privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov, astfel modificată şi completată, se va republica.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Poliţia Locală Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 116  din data de 26  februarie  2007

Republicată conform H.C.L. nr. 998/2007; H.C.L. nr. 723/2010; H.C.L. nr. 469/2013; H.C.L. nr. 100/2017; H.C.L. nr. 716/2018 şi conform H.C.L. nr. 145 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Obiect: aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  în Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 februarie 2007;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 2.991 din 16 ianuarie 2007, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor  şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, ale H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi; ale Ordonanţei Guvernului                nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 650/2002; ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii Poliţiei Locale                nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 475 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată; ale Legii nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare ale acesteia; ale Legii nr. 33/17.03.2016 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului M.S. nr. 119/2014 şi 1030/2009; precum şi ale art. 22, alin. (2), coroborate cu ale art. 25, alin. (1) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1),  art. 61,               alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Braşov, în forma prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.