Hotărârea nr. 144/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 505/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 144

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 505/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 9.309/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 505/2018 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019;

            Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică poziţia 2 coloana 8, poziţia 17 coloana 10, poziţia 26 coloana 9, poziţia 36 coloana 8 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 505/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019, în sensul menţionării d-lui consilier local Comşa Marius în locul d-lui Cuibar Dumitru, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al acestuia.

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 505/2018 astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                                                                                               

 

HOTĂRÂREA Nr. 505  din data de 22  august  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 144 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 august 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 67.012/2018, prin care s-a propus desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019;

            Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2018 - 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 actualizat şi ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3160/2017.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.