Hotărârea nr. 143/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind Aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”

 

HOTĂRÂREA Nr. 143

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.152/2019, privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, având ca obiect aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

            Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând adresa nr. 82.161/2019 a Direcţiei de Asistenţă Socială, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 11.321/2019 prin care ne informează că s-a reziliat contractul de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de locuinţă socială situată în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, ap. 13 şi transmite procesul verbal nr. 2/10.01.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale însoţit de propunerea de repartizare a apartamentului nr. 13;

            Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 759/2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială;

            Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 17, art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),   lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică poziţia nr. 35 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 574/2014 republicată, în sensul menţionării familiei Cucoranu Viorel Benoni în loc de familia Grădinaru Vasile Gerhard, astfel:

 

Nr.

crt.

Nr.

poziţie

Nume, prenume solicitant

Punctaj cf. H.C.L. nr. 759/2018

Nr. membri familie

Bărbaţi

 

Femei

Copii

 

Recomandări

Comisie şi

nr. camere

 

35

Poz. 1 din anexa la H.C.L. nr. 759/2018

Cucoranu Viorel Benoni

 

3100

 

3

1

2

 

 

2

 

            Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 574/2014 republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 574  din data de 27 noiembrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 258/2015 H.C.L. nr. 852/2018 şi conform

H.C.L. nr. 143 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului    nr. 144, urmare proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia  de locuinţe sociale”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 98.300/2014, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

            Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând adresa nr. 82.161/2019 a Direcţiei de Asistenţă Socială, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 11.321/2019 prin care ne informează că s-a reziliat contractul de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de locuinţă socială situată în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, ap. 13 şi transmite procesul verbal nr. 2/10.01.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale însoţit de propunerea de repartizare a apartamentului nr. 13;

            Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 759/2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială;

            Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 17, art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),              lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului               nr. 144, rezultate din proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Contractul de închiriere pentru locuinţa socială se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 42, art. 44 - 49 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor specifice din Codul Civil şi Codul Fiscal.

            Încheierea contractelor de închiriere se face condiţionată de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcţia Fiscală Braşov, care atestă că nu are datorii la bugetul local.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.