Hotărârea nr. 142/2019

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 142

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 15.732/2019, prin care s-a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicat, cap. D, conform Anexei;

            În urma corespondenţei cu Serviciului Financiar Contabilitate al Primăriei Municipiului Braşov, ca urmare a adresei nr. 4010/2019, din care reiese că valoarea de inventar a mijloacelor fixe mai sus amintite este de 7.445.498,15 lei;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale; ale art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 214/2011 privind actualizarea inventarului bunurilor înscrise în domeniul public al Municipiului Braşov, cap. D - Sisteme de alimentare cu energie termică din H.C.L. nr. 286/1999, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării conform prevederilor legale în vigoare, a mijloacelor fixe în valoare de 7.445.498,15 lei, identificate în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor menţionate la art. 1 vor fi virate în bugetul local al Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Direcţia Tehnică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.