Hotărârea nr. 141/2019

Schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15.

 

HOTĂRÂREA Nr. 141

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.150/2019, privind schimbarea destinaţiei de folosinţă a locuinţelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15;

            Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

        În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2),                  alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 51; str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3; str. Decebal nr. 15.

 

                Art. 2. Atribuirea locuinţelor arătate la Art. 1 se va efectua, cu respectarea prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, şi în condiţiile aprobate prin hotărâre de consiliul local.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.