Hotărârea nr. 140/2019

Stabilirea condiţiilor de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  140

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea condiţiilor de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 16.371/2019, prin care s-a propus stabilirea unor condiţii de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii Codului Muncii nr. 53 din 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune; ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei                 nr. 114/1996, cu modificările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se stabilesc condiţiile de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.