Hotărârea nr. 139/2019

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, în vederea realizării unui acces din exterior către SOILICĂ VASILE şi SOILICĂ LIVIA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 139

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, în vederea realizării unui acces din exterior către SOILICĂ VASILE şi SOILICĂ LIVIA;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu  nr. 9.769/2019, prin care s-a propus concesionarea terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, identificat în C.F. nr. 156053 Braşov, nr. cad. 156053, în suprafaţă de 7 m.p., în vederea realizării unui acces din exterior conform C.U. nr. 2972 din 02.11.2017 prelungit, eliberat de Primăria Municipiului Braşov, precum şi cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 114.960/2018, Certificatul de Urbanism nr. 2972 din 02.11.2017 prelungit, extras C.F. nr. 156053 Braşov, nr. cad 156053;

            Având în vedere prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; precum şi ale H.C.L. nr. 395/2008 privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 39 alin. (1), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, în suprafaţă de 7 m.p., identificat prin C.F. nr. 156053 Braşov, nr. cad. 156053, către SOILICĂ VASILE şi SOILICĂ LIVIA.

 

            Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 107 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,28 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

            Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

            Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, ap. 6, identificat prin C.F. nr. 110986–C1–U9 Braşov, nr. top. 9359/3/2/2/6, conform C.U. nr. 2972/02.11.2017 prelungit.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.