Hotărârea nr. 138/2019

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter.

 

HOTĂRÂREA Nr. 138

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.155/2019, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter şi văzând adresa nr. 10002/2019 a Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 594 din 2015 privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 01.12.2015 - 01.12.2020, precum şi ale H.C.L. nr. 79/2014;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11 - parter, pentru desfăşurarea activităţilor Centrului Musashino, Japonia.

 

 

            Art. 2. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul cu altă destinaţie menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre, se efectuează din bugetul local al Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.