Hotărârea nr. 137/2019

Darea în folosinţă gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov a unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, cam. 303.

 

HOTĂRÂREA Nr. 137

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov a unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, cam. 303;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 15.407/2019, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, a unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, cam. 303;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, până la finalizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 22” a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 303.

 

            Art. 2. Se aprobă Contractul de Comodat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.