Hotărârea nr. 136/2019

Încheierea unei Convenţii între Biserica Evanghelica C.A. din România - Parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 136

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: încheierea unei Convenţii între Biserica Evanghelica C.A. din România - Parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 14.017/2019, prin care se propune încheierea unui Act Adiţional la Convenţia nr. 7196 din 28.01.2019 între Biserica Evanghelica C.A. din România - Parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov şi având ca obiect folosinţa gratuită a imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 39, având destinaţia de unitate de învăţământ, retrocedat Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov în baza O.U.G. nr. 94/2000, republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov;

            Văzând adresa Bisericii Evanghelice C.A. din România - Parohia Braşov  nr. 305/J2/54/1.11 din data de 06.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub                 nr. 10.720/06.02.2019 prin care Biserica propune adăugarea de clauze la Convenţie prin Act Adiţional;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale; ale art. 1, alin. (10) ultima teză din O.U.G. nr. 94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 2146 şi următoarele din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea unui Act Adiţional la Convenţia nr. 7196 din 28.01.2019 între Biserica Evanghelica C.A. din România - Parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect folosinţa gratuită a imobilului situat în Braşov str. Poarta Schei nr. 39.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.