Hotărârea nr. 135/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8, ap. 9, deţinut de EXECUTOR JUDECĂTORESC DÂRSTAR CĂTĂLIN.

HOTĂRÂREA Nr. 135

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8, ap. 9, deţinut de EXECUTOR JUDECĂTORESC DÂRSTAR CĂTĂLIN;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 14.052/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8, ap. 9, înscris în C.F. nr. 101669-C1-U5, C.F. nr. 101669-C1-U4, C.F. nr. 101669-C1-U3, C.F. nr. 101669-C1-U6, C.F. nr. 101669-C1-U1 Braşov, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 436 BV-II-m-B-11570, deţinut de Executor Judecătoresc Dârstar Cătălin;

            Luând în considerare adresa Biroului Executor Judecătoresc Dârstar Cătălin, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 106.417/2018, prin care solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8, ap. 9, adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 41 din 22.01.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8,  ap. 9, înscris în C.F. nr. 101669-C1-U5, C.F. nr. 101669-C1-U4, C.F. nr. 101669-C1-U3, C.F.   nr. 101669-C1-U6, C.F. nr. 101669-C1-U1 Braşov, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 436 BV-II-m-B-11570, deţinut de EXECUTOR JUDECĂTORESC DÂRSTAR CĂTĂLIN.