Hotărârea nr. 131/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 16, deţinut de ROTARU ELENA-GEORGETA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 131

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 16, deţinut de ROTARU ELENA-GEORGETA;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 9.110/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 16, înscris în C.F.                  nr. 124098-C1-U16 Braşov, (C.F. vechi 56617, cad. vechi 11469-C1-U16, nr. top. 5407/8/III), casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, poz. 386, deţinut de ROTARU ELENA GEORGETA;

            Luând în considerare adresa petentei ROTARU ELENA GEORGETA prin care se solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 16;

            Văzând adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 12/7/10.01.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2),                 art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 16, înscris în C.F.               nr. 124098-C1-U16 Braşov, (C.F. vechi 56617, cad. vechi 11469-C1-U16, nr. top. 5407/8/III), casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, poz. 386, deţinut de ROTARU ELENA GEORGETA.