Hotărârea nr. 13/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr.  13

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, înregistrat cu nr. 5.241/2019, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

            În baza dispoziţiilor art. 11, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) - alin. (4), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1),          art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă salariile de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, la nivelul salariilor lunii decembrie 2018, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.