Hotărârea nr. 129/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5, deţinut de PELEA LIANA MARIA şi PELEA MICHAEL.

 

HOTĂRÂREA Nr. 129

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5, deţinut de PELEA LIANA MARIA şi PELEA MICHAEL;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                    28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 9.166/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5, înscris în C.F. nr. 46783 Braşov, nr.top 5734/2/9/V, casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-IV-m-B-11887, poz. 939, deţinut de PELEA LIANA MARIA şi PELEA MICHAEL;

            Luând în considerare adresa petenţilor PELEA LIANA MARIA şi PELEA MICHAEL prin împuternicit VLAD CRISTIAN ŞTEFAN, prin care se solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5;

            Văzând adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 23/10/15.01.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5, înscris în C.F.              nr. 46783 Braşov, nr. top. 5734/2/9/V, casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-IV-m-B-11887, poz. 939, deţinut de PELEA LIANA MARIA şi PELEA MICHAEL.