Hotărârea nr. 126/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 11, ap. 6, deţinut de VOINEA ISABELA ROXANA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  126

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Poarta Schei nr. 11, ap. 6, deţinut de VOINEA ISABELA ROXANA;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 9.291/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 6, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Braşov, nr. cad. 140828-C1-U6, casă monument istoric, având cod LMI BV-II-m-A-11497, deţinut de VOINEA ISABELA ROXANA;

            Luând în considerare adresa petentei VOINEA ISABELA ROXANA, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 7.801/2019, prin care solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 6; adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 277/15.01.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 6, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Braşov, nr. cad. 140828-C1-U6, casă monument istoric, având cod LMI  BV-II-m-A-11497, deţinut de VOINEA ISABELA ROXANA.