Hotărârea nr. 124/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 8, ap. 15, U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U11 şi U12, deţinut de ZACKER ARNOLD MIHAIL.

 

HOTĂRÂREA Nr. 124

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 8, ap. 15, U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U11 şi U12, deţinut de ZACKER ARNOLD MIHAIL;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 9.075/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, înscris în C.F. nr. 124098-C1-U15 - ap.15, CF 124098-C1-U8 - ap.8, 124098-C1-U1, 124098-C1-U2, 124098-C1-U3, 124098-C1-U4, 124098-C1-U5, 124098-C1-U7, 124098-C1-U9, 124098-C1-U10, 124098-C1-U11, 124098-C1-U12 Braşov, nr. top. 5734/2/9/VI, casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, poz. 386, deţinut de ZACKER ARNOLD MIHAIL;

            Luând în considerare adresa petentului ZACKER ARNOLD MIHAIL prin care se solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 8, ap. 15, U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U11 şi U12;

            Văzând adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 11/6/10.01.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului mai sus menţionat;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului, nr. 37, înscris în C.F.  nr. 124098-C1-U15 - ap. 15, C.F. nr. 124098-C1-U8 - ap. 8, 124098-C1-U1, 124098-C1-U2, 124098-C1-U3, 124098-C1-U4, 124098-C1-U5, 124098-C1-U7, 124098-C1-U9, 124098-C1-U10, 124098-C1-U11, 124098-C1-U12 Braşov, nr. top. 5734/2/9/VI, casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, poz. 386, deţinut de ZACKER ARNOLD MIHAIL.