Hotărârea nr. 122/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/10 din terenul înscris în C.F. nr. 145150 Braşov, nr. cad. 145150.

 

HOTĂRÂREA Nr. 122

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/10 din terenul înscris în C.F. nr. 145150 Braşov, nr. cad. 145150;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 14.138/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/10 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 145150 Braşov, nr. cad. 145150, în suprafaţă  totală de 976 m.p., zona str. Nicovalei;

            Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 1756 din 27.03.2018;

            Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 39, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se ia act că d-na Petrescu Claudia Loredana a renunţat la dreptul de proprietate asupra cotei de 5/10 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 145150 Braşov, nr. cad. 145150, în suprafaţă totală de 976 m.p., zona str. Nicovalei.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a cotei de 5/10 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 145150 Braşov, nr. cad. 145150, în suprafaţă totală de 976 m.p., zona str. Nicovalei.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.