Hotărârea nr. 116/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155270 Braşov, nr. cad. 155270.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 116

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în  C.F. nr. 155270 Braşov, nr. cad. 155270;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 11.214/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155270 Braşov, nr. cad. 155270, în suprafaţă de 160 m.p., str. N. Labiş;

            Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 3922 din 19.12.2018;

            Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,           alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se ia act că d-na Vaşvari Adriana-Lenuţa a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155270 Braşov, nr. cad. 155270, în suprafaţă de 160 m.p., str. N. Labiş.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155270 Braşov,           nr. cad. 155270, în suprafaţă de 160 m.p,. str. N. Labiş.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.