Hotărârea nr. 112/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 53/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Şurariu Maria.

 

HOTĂRÂREA Nr. 112

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 53/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Şurariu Maria;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 11.603/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 146978, a localităţii Braşov, nr. cad. 146978, în suprafaţă de 307 m.p., str. Albinelor;

            Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 39, alin. (1), art. 61, alin. (2),              alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Şurariu Maria, autentificată sub nr. 53 din 16.01.2019 de Societatea Profesională Notarială AGORA, referitoare la terenul înscris în C.F.  nr. 146978 a localităţii Braşov, nr. cad. 146978, în suprafaţă de 307 m.p., str. Albinelor.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 146978 a localităţii Braşov, nr. cad. 146978, în suprafaţă de 307 m.p., str. Albinelor, conform ofertei de donaţie autentificată sub           nr. 53 din 16.01.2019, a d-nei Şurariu Maria, de către Societatea Profesională Notarială AGORA.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.