Hotărârea nr. 111/2019

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire creşă” în Braşov, str. Apollo f.n., iniţiat de MUNICIPIUL BRAŞOV prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 111

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire creşă” în Braşov, str. Apollo f.n., iniţiat de MUNICIPIUL BRAŞOV prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 14.293/2019, prin care s-a propus acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire creşă”, în Braşov, str. Apollo f.n., ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub  nr. 14.363/2019 înaintată de Serviciul Amenajare Teritoriu şi Gestiune Date Urbane şi a Certificatului de Urbanism nr. 3127/2017 prelungit;

            Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi ale cap. VI, secţ. C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire creşă”, în Braşov, str. Apollo f.n., identificat prin   C.F. nr. 149340 Braşov, cad. 149340, iniţiat de MUNICIPIUL BRAŞOV prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE, conform Certificatului de Urbanism nr. 3127/2017 prelungit.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.