Hotărârea nr. 110/2019

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuinţe colective” în Braşov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 38, iniţiat de S.C. COLOSEUM BUILDING S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 110

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuinţe colective” în Braşov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 38, iniţiat de S.C. COLOSEUM BUILDING S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 13.376/2019, prin care s-a propus acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuinţe colective” în Braşov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 38, ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 8.519/2019 înaintată de Serviciul Amenajare Teritoriu şi Gestiune Date Urbane şi a Certificatului de Urbanism nr. 2753/2018;

            Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; precum şi ale cap. VI, secţ. C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuinţe colective” în Braşov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 38, identificat prin C.F. nr. 136484 Braşov, cad. 136484, nr. top. 6668/2/1-6669/1, iniţiat de S.C. COLOSEUM BUILDING S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 2753/2018.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.