Hotărârea nr. 107/2019

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Construire ansamblu de locuinţe şi funcţiuni mixte, Zona: DN1 - Drum acces la Institutul Cartofului - Centura Ocolitoare cu patru benzi a Municipiului Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 147/2011 şi prelungire termen valabilitate cu H.C.L. nr. 143/2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 107

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Construire ansamblu de locuinţe şi funcţiuni mixte, Zona: DN1 - Drum acces la Institutul Cartofului - Centura Ocolitoare cu patru benzi a Municipiului Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 147/2011 şi prelungire termen valabilitate cu H.C.L. nr. 143/2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 12.482/2019, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire ansamblu de locuinţe şi funcţiuni mixte, Zona: DN1 - Drum acces la Institutul Cartofului - Centura Ocolitoare cu patru benzi a Municipiului Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 147/2011 şi prelungire valabilitate cu H.C.L.     nr. 143/2016;

            Văzând şi adresa nr. 65.002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56,              alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),           lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire ansamblu de locuinţe şi funcţiuni mixte, Zona: DN1 - Drum acces la Institutul Cartofului - Centura Ocolitoare cu patru benzi a Municipiului Braşov” - aprobată prin H.C.L.              nr. 147/2011 şi prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 143/2016.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.