Hotărârea nr. 106/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, B-dul Griviţei nr. 1 W, Braşov”, beneficiar S.C. LEITZ ROMÂNIA S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 106

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, B-dul Griviţei nr. 1 W, Braşov”, beneficiar S.C. LEITZ ROMÂNIA S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 13.127/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, B-dul Griviţei nr. 1 W, Braşov”, beneficiar S.C. LEITZ ROMÂNIA S.R.L.;

            Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 05/12.02.2019, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 16 din data de 05.02.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, B-dul Griviţei nr. 1 W, Braşov”, cu condiţia să se coreleze realizarea investiţiei cu programul Companiei Apa Braşov, privind reţelele de apă - canal din zonă;

            Văzând Raportul nr. 106.769/04.12.2018 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, B-dul Griviţei nr. 1 W, Braşov”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, B-dul Griviţei nr. 1 W, Braşov”, beneficiar S.C. LEITZ ROMÂNIA S.R.L.

 

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.