Hotărârea nr. 105/2019

Completarea H.C.L. nr. 142/25.02.2008 prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 105

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: completarea H.C.L. nr. 142/25.02.2008 prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 13.973/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 142 din 25 februarie 2008, privind aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Braşov, ca urmare a schimbărilor apărute în timp, din punct de vedere stradal;

            Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare din 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei                nr. 63/29.08.2002 actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 804/21.12.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. d), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 25 februarie 2008, privind aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Braşov, în sensul adăugării următoarei străzi înfiinţate prin noua hotărâre de consiliu local al Municipiului Braşov, şi anume:

 

 

Nr.

crt.

Denumire arteră

Actul prin care s-a aprobat denumirea

1.

Strada Stupilor

H.C.L. nr. 804/21.12.2018

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 25 februarie 2008 privind aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Braşov, astfel completată, se va republica, cu poziţionarea şi renumerotarea străzilor corespunzătoare.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 142 din data de 25  februarie   2008

Republicată conform H.C.L. nr. 137/2015; H.C.L. 539/2018 şi conform H.C.L.

nr. 105 din  28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                      25 februarie 2008;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 12.415 din 20 februarie 2008, prin care  s-a propus aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare din 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei               nr. 63/29.08.2002 actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 804/21.12.2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. d), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov - conform listei din Anexa 1.

 

            Art. 2. Se aprobă corectarea denumirii unor străzi din Municipiul Braşov - conform listei din Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Se aprobă lista cu arterele de circulaţie care nu se regăsesc în nomenclatorul stradal actual al Municipiului Braşov - care se vor desfiinţa - conform  Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2007, începând cu data prezentei.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.