Hotărârea nr. 104/2019

Aprobarea realizării investiţiei necesare în cadrul activităţii de deratizare a domeniului public şi privat al municipiului solicitată concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L Ploieşti şi prelungirea contractului nr. 87/18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov pe o durată de doi ani, perioadă necesară amortizării investiţiei, cu obligaţia menţinerii tuturor tarifelor iniţiale aprobate şi menţionate în anexa la H.C.L. nr. 197/20.04.2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  104

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea realizării investiţiei necesare în cadrul activităţii de deratizare a domeniului public şi privat al municipiului solicitată concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L Ploieşti şi prelungirea contractului nr. 87/18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov pe o durată de doi ani, perioadă necesară amortizării investiţiei, cu obligaţia menţinerii tuturor tarifelor iniţiale aprobate şi menţionate în anexa la H.C.L. nr. 197/20.04.2015;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 14.120/2019, prin care s-a propus aprobarea realizării investiţiei necesare în cadrul activităţii de deratizare a domeniului public şi privat al municipiului solicitată concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L Ploieşti şi aprobarea prelungirii contractului nr. 87 din 18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov pe o durată de doi ani, perioadă necesară amortizării investiţiei, cu obligaţia menţinerii tuturor tarifelor iniţiale aprobate şi menţionate în anexa la H.C.L. nr. 197 din 20.04.2015;

            Având în vedere prevederile art. 15, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 101/2006 republicată - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor şi prevederile art. 32, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 republicată, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, valabile la data atribuirii contractului şi ale art. 5 din contractul nr. 87 din 18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, valabil în prezent, aprobat prin H.C.L nr. 197 din 20.04.2015;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă realizarea investiţiei totale în valoare de 756.576 lei fără TVA necesară în cadrul activităţii de deratizare a domeniului public şi privat al municipiului Braşov, solicitată concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L Ploieşti şi prelungirea prin act adiţional a contractului nr. 87 din 18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov pe o durată de doi ani valabilă de la data finalizării investiţiei, cu obligaţia menţinerii tuturor tarifelor iniţiale aprobate şi menţionate în anexa la H.C.L. nr. 197 din 20.04.2015.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Zone de Agrement, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.