Hotărârea nr. 103/2019

Modificarea şi completarea H.C.L nr. 208/2013 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 103

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L nr. 208/2013 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă, republicată;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 14.101/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 208/2013, republicată conform H.C.L  nr. 421/31.08.2015, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul  Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 520/27.11.2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică şi se completează H.C.L nr. 208/2013 republicată conform H.C.L                        nr. 421/31.08.2015, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, precum şi a indicatorilor de performanţă, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

            A. Se modifică art. 13, alin 2, lit. c, pct. 2 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

            ,,pct. 2 Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt:

            2) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecţie care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spaţii, cu utilaje adecvate”.

            B. Art. 13, alin. 2, lit. e, pct. 2 din Regulament, îşi încetează aplicabilitatea.

            C. Se modifică art. 13, alin. 2, lit. e, pct. 3 şi 4 din Regulament, care vor avea următorul conţinut:

            ,,3. Reprezentanţii desemnaţi ai serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Braşov, împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, serviciilor sau direcţiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;

            4. Persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul declarării unor focare şi când nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale.”

            D. Se modifică art. 14, alin. 3, lit. b) din Regulament, care va avea următorul conţinut:

            ,,b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranţa alimentului.”

  // 

 

-  02  -

 

 

            E. Se modifică art. 15, alin. 8, lit. d) şi e) din Regulament, care vor avea următorul conţinut:

            ,,d) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari;

            e) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentraţiei şi tipului de substanţe insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate.”

            F. Se completează art. 15, alin. 8, din Regulament, prin introducerea aliniatului f) şi g) care vor avea următorul conţinut:

            ,,f) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la lit. d), se stabilesc prin programul unitar de acţiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acţiune, prin serviciul de specialitate din cadrul Primăriei, se va solicita Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administraţiei publice locale stabileşte numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecţie executate în anul anterior.

            g) În situaţia în care, după aprobarea şi punerea în aplicare a programului unitar de acţiune, evoluţia vectorilor supuşi tratamentelor de dezinsecţie impune recomandări noi din partea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acţiune.”

            G. Se modifică art. 19, alin. 1 şi 2 din Regulament, care vor avea următorul conţinut:

            ,,Art. 19. (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de clădiri şi terenuri, indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, serviciile sau direcţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, ocoalele silvice, instituţiile publice, sunt obligate să efectueze serviciile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

            (2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune se prestează exclusiv de către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C, căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în condiţiile legii.”

            H. Se completează art. 19 din Regulament, prin introducerea aliniatului (4) şi (5) care vor avea următorul conţinut:

            ,,(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acţiune pot fi prestate şi de operatori economici autorizaţi în baza reglementărilor emise de autorităţile administraţiei publice locale.

            (5) Autorizarea operatorilor economici de către Primăria Municipiului Braşov, se va face la solicitarea eliberării autorizaţiei de operare servicii de deratizare şi dezinsecţie către utilizatorii persoane fizice şi juridice din municipiul Braşov prin depunerea următoarelor documente:

            - Certificatul de înregistrare al societăţii, ONRC valid, din care să rezulte codul CAEN specific activităţii;

            - autorizaţie emisă de ANRSC în baza prevederilor H.G. nr. 745/2007 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în baza autorizaţiei de prestare a activităţilor de deratizare şi dezinsecţie către utilizatorii persoane fizice şi juridice din municipiul Braşov, va respecta prevederile prezentului Regulament, va aplica tarifele aprobate prin H.C.L. şi va respecta modelul de contract de prestări servicii aprobat prin prezentul Regulament;

            - prezentarea de documente emise de autorităţile competente, pentru substanţele insecticide şi raticide utilizate în cadrul activităţilor cu încadrarea acestora în grupele de toxicitate admise prin prevederile legale aflate în vigoare. Toate produsele folosite pentru efectuarea serviciilor de deratizare şi dezinsecţie vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sănătăţii, vor fi cuprinse în Registrul Naţional al Produselor Biocide pentru igiena publică şi vor fi însoţite obligatoriu de avize sanitare;

            - contract de neutralizare a ambalajelor rezultate în urma activităţii prestate, încheiat cu o societate specializată şi autorizată în acest sens;

            - certificate de calificare profesională pentru personalul lucrător pentru ocupaţia de agent DDD, eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr  129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

 

  // 

-  03  -

 

            I. Se modifică şi se completează art. 24, lit. c din Regulament, care va avea următorul conţinut:

            ,,c) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acţiune.”

            G. Se modifică şi se completează art. 27, alin. 3, lit. e din Regulament, care va avea următorul conţinut:

            ,,(3) Utilizatorii au următoarele obligaţii:

            e) să încheie contracte de prestare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie cu operatorul autorizat de către Primăria Municipiului Braşov pentru prestarea acestor activităţi, după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.”

            J. Se modifică şi se completează art. 39, alin. 1), 2), 3), 4) şi 5) din Regulament, care va avea următorul conţinut:

            ,,Art. 39. Contravenţii:

            1) Refuzul sau neîncheierea de către utilizatori, persoane fizice sau persoane juridice, de contracte de prestare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, pentru suprafeţele care le deţin, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu operatorul autorizat de către Primăria Municipiului Braşov;

            2) Neexecutarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare sau dezinfecţie de către persoanele fizice sau juridice, în conformitate cu programele, etapele precum şi perioadele de execuţie a lucrărilor stabilite, organizate şi anunţate în mijloacele de mass media de către autoritatea administraţiei publice locale împreună cu operatorul autorizat de către Primăria Municipiului Braşov.

            3) Contractarea sau executarea de servicii similare de către operatori neautorizaţi pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului regulament;

            4) Prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, în afara parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor menţionate şi prin contractul de prestare a serviciilor menţionat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

            5) Practicarea unor tarife mai mari decât cele stabilite şi aprobate prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Braşov, pentru activităţile care fac obiectul prezentului regulament.”

            K. Se completează Regulamentul cu anexa nr. 2 - Model contract prestări servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie încheiat între operatori şi utilizatorii din municipiul Braşov.

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L            nr. 208/2013 republicată conform H.C.L nr. 421/31.08.2015, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L nr. 208/2013 republicată conform H.C.L nr. 421/31.08.2015, astfel completat şi modificat, va fi republicat, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Zone de Agrement şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

                                                                                               

 

HOTĂRÂREA Nr.  208  din data de 31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 421/2015 şi conform H.C.L. nr. 103 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 36.783/2013, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 520/27.11.2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, precum şi a indicatorilor de performanţă, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.