Hotărârea nr. 102/2019

Aprobarea eliberării autorizaţiei de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  102

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea eliberării autorizaţiei de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019; 

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 14.114/2019, prin care s-a propus aprobarea eliberării autorizaţiei de operare în exclusivitate pentru toţi utilizatorii care fac parte din programul unitar de acţiune, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 520/27.11.2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă eliberarea autorizaţiei de operare pentru prestarea în exclusivitate pentru toţi utilizatorii care fac parte din programul unitar de acţiune, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015.

 

 

            Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 31 august 2015, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Zone de Agrement, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.