Hotărârea nr. 101/2019

Modificarea H.C.L. nr. 51/26.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 101

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 51/26.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                  nr. 14.089/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”;

            Văzând Raportul de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 51 din 26.01.2018 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”, care va avea următorul cuprins:

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”, după cum urmează:

                        - valoare totală:                       - 21.811.656,45 lei inclusiv TVA

                        - din care C+M:                       - 16.166.498,25 lei inclusiv TVA

                        Termen realizare: 24 luni calendaristice.”

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 26 ianuarie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 51  din data de 26  ianuarie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 101 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 2.474/2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11”, după cum urmează:

                        - valoare totală:                      - 21.811.656,45 lei inclusiv TVA

                        - din care C+M:                      - 16.166.498,25 lei inclusiv TVA

                        Termen realizare: 24 luni calendaristice.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.