Hotărârea nr. 100/2019

Aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 100

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 12.975/2019, având ca obiect Aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Braşov;

            Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 6.816 din 25.01.2019 transmisă de către Telekom Romania Communications prin care se solicită încheierea adiţionalului la contractul de acces pe domeniul public şi privat al Municipiului nr. 528 din 28.02.2013, conform prevederilor Deciziei nr. 997/2018 a ANCOM;

            Având în vedere prevederile art. 6, alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, care stabileşte tarifele de acces pe proprietatea publică prin decizie ANCOM; ale art. 1, alin. (1), din Decizia nr. 997/2018 potrivit cărora: „Entităţile prevăzute la art. 6, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, pot percepe furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexa Deciziei”; ale prevederilor H.C.L. nr. 236/2015, republicată conform H.C.L. nr. 221/2016, privind zonarea Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice şi private a Municipiului Braşov, de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, conform tarifelor actualizate, în baza Deciziei ANCOM nr. 997 din 13.11. 2018.

 

            Art. 2. Furnizorii de comunicaţii de reţele electronice, vor achita pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub terenurile proprietate publică sau privată ale Municipiului Braşov, tarifele menţionate mai jos, astfel:

            1. - 0, 80 lei/ml/an pentru cablurile direct îngropate în săpătură, sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare).

 

  //  

 

-  02  -

 

            2. - 1,93 lei/ml/an pentru cablurile direct instalate pe/ sub parcări, pieţe/piaţete, spaţiu verde cu acces nelimitat, spaţiu verde de folosinţă specială, situate în zona A.

            3. - 0,85 lei/ml/an pentru cablurile direct instalate pe / sub parcări, pieţe/piaţete, spaţiu verde cu acces nelimitat, spaţiu verde de folosinţă specială, situate în zona B.

            4. - 0, 56 lei/ml/an pentru cablurile direct instalate pe/sub parcări, pieţe/piaţete, spaţiu verde cu acces nelimitat, spaţiu verde de folosinţă specială situate în zona C.

            5. - 0,48 lei/ml/an pentru cablurile direct instalate pe / sub parcări, pieţe/piaţete, spaţiu verde cu acces nelimitat, spaţiu verde de folosinţă specială, situate în zona D.

 

            Art. 3. (1) Tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se vor menţiona şi achita în baza contractelor sau a actelor adiţionale, încheiate în formă autentică cu fiecare furnizor de reţele de comunicaţii electronice.

                        (2) Tarifele prevăzute în prezenta hotărâre constituie venituri la bugetul local.

 

            Art. 4. (1) Plata se va face până la 31 martie pentru anul în curs.

                        (2) Pentru contractele sau actele adiţionale la contractele iniţiale, care vor fi încheiate ulterior datei de 31 martie, plata se efectuează integral pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la semnarea acestora.

 

            Art. 5. (1) În cazul neachitării la termenele stabilite, se vor percepe majorări de întârziere.

                        (2) Nivelul majorării de întârziere este de 1 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

            Art. 6. În contractele sau actele adiţionale încheiate între părţi vor fi menţionate toate condiţiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinţă asupra imobilului - teren, precum şi despăgubirile datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor.

 

            Art. 7. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care conduc la modificarea preţului datorat sau a lungimii de reţea, părţile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică la contractele iniţiale.

 

            Art. 8. Până la finele anului 2020, se vor dezafecta toate reţelele aeriene existente, precum şi stâlpii de susţinere ale acestora, urmând a fi instalate numai subteran.

 

            Art. 9. Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2010 republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2013.

 

            Art. 10. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.