Hotărârea nr. 10/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia Fiscală Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 10

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia Fiscală Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov,  începând cu data de 01.01.2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrat cu nr. 4.893/2019, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

            În baza dispoziţiilor art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2019, precum şi de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. (1) Salariile de bază stabilite în Anexa 1 şi Anexa 2 se menţin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2018 pentru funcţiile din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov.

                        (2) La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexele 1 şi 2 nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexe.

                        (3) Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  // 

 

-  02  -

           

 

            Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.

 

 

            Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 26.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia Fiscală Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.