Hotărârea nr. 1/2019

Modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  1

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Braşov, înregistrat cu nr. 4.643/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 274 din 23.06.2016, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

            Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 106.720/04.12.2018, domnul Comşa Marius solicită restabilirea situaţiei anterioare, prin ocuparea funcţiei elective de Consilier local în baza Sentinţei civile nr. 104/S/2014 pronunţată în dosar nr. 5271/62/2017* al Tribunalului Braşov şi Sentinţei civile nr. 1212/CA/2018 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 5270/62/2017;

            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 884/2018, privind punerea în executare a Sentinţei Civile nr. 1212/CA/10.10.2018, definitivă pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar  nr. 5270/62/2017;

            Având în vedere prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi ale Anexei nr. 2 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 54, alin. (1) - (6), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul înlocuirii d-lui Cuibar Dumitru cu d-nul Comşa Marius, în calitate de membru în Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată, rămân neschimbate.

 

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  274 din data de 23  iunie  2016

Republicată conform H.C.L. nr. 280/2016; H.C.L. nr. 6/2017; H.C.L. nr. 208/2017; H.C.L. nr. 443/2017; H.C.L. nr. 514/2017; H.C.L. nr. 616/2017; H.C.L. nr. 109/2018; H.C.L.                nr. 340/2018 şi conform H.C.L. nr.  1 din 28 ianuarie 2019

 

 

 

 

 

            Privind: aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în prima şedinţă la data de 23 iunie 2016;

            Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;

            Având în vedere prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi anexa nr. 2 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 54, alin. (1) - (6),                  art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

                                                             ANEXA

 

               la Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 23 iunie 2016, republicată conform H.C.L. nr. 280/2016, H.C.L. nr. 6/2017, H.C.L. nr. 208/2017, H.C.L. nr. 443/2017; H.C.L.  nr. 514/2017; H.C.L. nr. 616/2017, H.C.L. nr. 109/2018; H.C.L. nr. 340/2018 şi conform H.C.L. nr. 1 din data de 28 ianuarie 2019

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

 

 

 

            COMISIA 1

           

            Comisia pentru  buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

             1. Ţop-Ferghete Floriana-Carmen                    - preşedinte       

             2.  Bunghiuz Marius Ştefan                               - secretar

             3. Mara Iulian                                                   - membru     

             4. Bădulescu Sebastian-Gabriel                      - membru          

            5. Comşa Marius                                              - membru                                

 

 

            COMISIA 2

           

            Comisia  pentru  organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.

  1. Achim Gheorghe Silviu                                  - preşedinte                                         

  2. Rusu Sebastian-Mihai                             - secretar                                                 3. Neacşu Alexandru                                        - membru                    

  4. Chifu Sergiu-Marian                                     - membru                    

  5. Barabas Laszlo                                             - membru                                

 

 

            COMISIA 3

           

            Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.

             1. Cojocea Roxana                                           - preşedinte                                                     2. Radu-Iov Constantin                                     - secretar                                                         3. Chicuş Constantin Alexandru                        - membru                    

            4. Duţu Tudor-Alexandru                                  - membru

            5. Bogdan Mircea                                             - membru                    

 

 

 

  

 

            COMISIA 4

           

            Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.

           

            1. Toro Tamaş                                                  - preşedinte                                                     2. Rusu Sebastian-Mihai                                   - secretar                                                         3. Ciovică Octavian-Eugen                               - membru                    

            4. Bădulescu Sebastian-Gabriel                        - membru                    

            5. Urse Gabriela                                               - membru                                

 

 

            COMISIA 5

           

            Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

           

            1. Oprică Florentin-Adrian                                - preşedinte                                                     2. Durbacă Alexandrina - Adina                        - secretar                                                         3. Cojocea Roxana                                           - membru                    

            4. Ungar Arnold                                               - membru                    

            5. Tărăbuţă Dumitru                                          - membru                                

 

 

            COMISIA 6

           

            Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.

 

            1. Bunghiuz Marius Ştefan                              - preşedinte                             

            2. Mara Iulia                                                    - secretar                                             

            3. Radu-Iov Constantin                                    - membru                    

            4. Ciovică Octavian-Eugen                               - membru                    

            5. Macedonschi Cristian                                   - membru        

 

 

            COMISIA 7

           

            Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.

 

            1. Şovăială Şerban                                             - preşedinte                                           2. Crivineanu Alexandra-Ioan              - secretar                                          

            3. Neacşu Alexandru                                         - membru                    

            4. Mihai Costel                                                   - membru                    

            5. Donosă Adina                                              - membru