Proces verbal din 31.08.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 31-08-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 31 august 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 31 august 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 26 august 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 22. Absentează doamna viceprimar Durbacă Alexandrina -Adina, domnul consilier Duțu Tudor Alexandru, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Ionescu Lucian.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 63 de puncte, pe ordinea de zi suplimentară se află 1 punct, și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 23 iulie 2015 care se aprobă în unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 64 (1)

Informare privind Decizia nr. 44/24.08.2015 încheiată de camera de Conturi a Județului Brașov în baza Raportului de control nr. 56794/24.07.2015, ca urmare a acțiunii de control având ca temă “Legalitatea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului

Brașov - august 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la data de 30.06.2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare finanțate din bugetul local pentru elevii înscriși la cursurile de zi cu frecvență în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov pentru anul școlar 2015 - 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind continuarea plății din bugetul local al Municipiului Brașov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Național „Unirea” Brașov pentru anul școlar 2015 - 2016.

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 224/2015 privind aprobarea termenilor de referință și a condițiilor privind modificarea și reconfirmarea contractului de credit B.E.R.D. acordat Regiei Autonome de Transport Brașov pentru continuarea procesului de reînnoire a flotei de transport.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare termică și recondiționare scară incendiu imobil situat în Brașov, str. Dorobanților nr. 4.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 152/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 8

Informare privind măsurile aplicate la nivelul Direcției de Servicii Sociale pentru punerea în executare a Deciziei nr. 15/21.04.2015 emisă de către Camera de Conturi a Județului Brașov, în urma acțiunii “Audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2014”.

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pe semestrul I - 2015.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 380/2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ al Direcției de Servicii Sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vărstnice Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire locuințe P + 2E, str. Timiș - Triaj f.n.”

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 199/2013, republicată, pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Sport și Tineret Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului între Municipiul Brașov și Regia Autonomă de Transport Brașov privind situația bunurilor ce fac obiectul Contractului de furnizare nr. 273/08.12.2014 din cadrul Contractului de finanțare nr. 3672/01.04.2013 aferent proiectului “Managementul informatizat al sistemului de transport în comun” cod SMIS 40134.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brașov domnului Nicholas Catanoy.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Brașov pentru Asociația Foștilor Deținuți Politic - Filiala Județului Brașov - în vederea desfășurării de activități cu caracter memorialistic.

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind accesul public la investiția „Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Brașov, prin construirea de drumuri noi și reabilitarea de drumuri forestiere existente” finanțată prin FEADR.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Reparații capitale Școala Generală nr. 11, Corp B”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 208/2013, prin care     s-a aprobat Regulamentul de organizare și

funcționare a serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov și a indicatorilor de performanță.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării autorizației de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov, concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L. Ploiești, pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.87/18.05.2015.

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 314/2010, prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea și efectuarea activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Brașov și H.C.L. nr. 315/2010, prin care s-a aprobat darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Brașov a activității de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre privind documentația “Modificare tramă stradală P.U.Z. - str. După Iniște” aprobat cu H.C.L. nr. 528/2010, în Brașov, str. După Iniște nr. 63, având ca inițiator pe d-na Halmagyi Ildiko - Timea.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre privind documentația “Modificare parțială P.U.Z. -cartier locuințe colective”, zona Timiș -Triaj, aprobat cu H.C.L. nr. 979/2008, modificat cu H.C.L. nr. 574/2012, în Brașov, str. Hărmanului f.n., inițiator pe S.C. Ringhiopol S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiș - Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare și producție, dotări sportive”, având ca inițiatori/beneficiari pe Nagy Vilmoș, Nagy Magda și Stavăr Eugen, Stavăr Angela.

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. -Construire locuință individuală, str. Baciului f.n., Brașov”, având ca inițiatori/beneficiari pe Buruiană Levente și Buruiană Loredana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. -Construire hală și birouri, str. Zizinului nr. 109 bis, Brașov”, având ca inițiator/beneficiar pe S.C. Suma Sport S.R.L. prin Bejan Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentație “P.U.D. - Construire hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Brașov”, aprobată prin H.C.L. nr. 441/2013, având ca inițiator/beneficiar Epure Sorin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1736/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Meica Claudiu și Meica Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1735/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Demeter Alexandru și Demeter Margit.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2056/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Bontă Emil și Bontă Liliana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 820/2013 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Cioroianu Ilie - Marius și Cioroianu Daniela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 35

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 300/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Rusu Mihaela, Șerban Gheorghe, Șerban Elena, Șerban Olivia - Maria, Răcheru Răzvan - George, Nică Dan, Nică Adriana, Iliescu Radu - Cătălin, Iliescu Izabella - Katalin, Ghiță Dan -Dumitru, Ghiță Maria - Marinela, Sandu Lucian - Ilie și Sandu Rodica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului

Brașov a terenului având categoria de folosință drum, înscris în C.F. nr. 139389 Brașov, nr. cadastral 139389.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 37

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „Obținere A.C. pentru extindere în apartamentele 1, 2, 3 cu clădire S+P+E+M” pentru imobilul situat în Brașov, Piața George Enescu nr. 16, deținut de S.C.Wagner Grup S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 38

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deținut de Enache Patric Iulian și Enache Claudiu Ciprian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 39

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 7, deținut de Stanciu Marius și Stanciu Adriana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 40

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a spațiului situat în Brașov, str. Transilvaniei nr. 6, unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 14 A.

PUNCTUL 41

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Asociația Handicapaților Cardiaci Operați pe Cord Brașov a spațiului situat în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 28.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a imobilului situat în Brașov, str. Brazilor nr.1 în incinta Grădinii Zoologice Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 43

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Federația Asociațiilor de Proprietari Brașov, a spațiului situat în Brașov, str. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 403.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 44

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Direcția Națională de Probațiune - Serviciul de Probațiune Brașov, a unor spații situate în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, et. III și IV.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 45

Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Brașov cuprins in anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (identificare cu date de CF - artere cu terenurile aferente).

PUNCTUL 46

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Servicii Sociale a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 47

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 372/2015, prin care sau desemnat reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov pentru anul școlar 2015 - 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, comisia 4 avizat cu amendamentul următor: “la Scoala Gimnazială nr.2 Diaconu Coresi se înlocuiește domnul Toro Tamaș cu domnul Szente Ladislau”, comisia 5 a avizat cu același amendament iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă domnul consilier Braun Wernwr și o abținere domnul consilier Macedonschi Cristian.

PUNCTUL 48

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent windfang și acces din exterior situat în Brașov, Bulevardul Griviței nr. 46, către S.C. Slovenrom Trak S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 49

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului comercial situat în Brașov, str. Zizinului nr. 59, către Mobila Sercom S.C.M. Brașov.

PUNCTUL 50

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Stadionului nr. 2, către Munca Manuală SCM Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 51

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Calea București nr. 53, către Popa Dumitru.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 52

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Karl Lehmann nr. 28.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 53

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Vlad Țepeș nr. 17.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 54

Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Retezat nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 55

Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Stejerișului f.n.

PUNCTUL 56

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Cuza Vodă nr. 35.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 57

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Dealul Morii nr. 6.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 58

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str.Olarilor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 59

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Lungă - tronson IV.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 60

Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Brașov în domeniul public al Statului Român a terenului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu.

PUNCTUL 61

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Lânii nr. 33 A, în favoarea S.C. IAR S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi și o abținere domnul Popa Răzvan.

PUNCTUL 62

Proiect de hotărâre privind reglemetarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 8.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi și o abținere doamna Țop Carmen .

PUNCTUL 63

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului situat în Brașov, str. Octavian Goga nr. 26.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu Sârghie

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv