Proces verbal din 28.09.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 28-09-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 28 septembrie 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 28 septembrie 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 23 septembrie 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 18. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai, domnul consilier Atomei Adrian, domnul consilier Ionescu Lucian, domnul consilier Pușcariu Radu Ioan, doamna consilier Țop Ferghete Carmen, domnul consilier Macedonschi Cristian, domnul consilier Braun Werner, doamna consilier Mateescu Daniela-Lenuța și domnul consilier Toro Tamas a sosit la scurt timp de la începerea ședinței.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă doamna Viceprimar Alexandrina Adina Durbacă și domnul Viceprimar Ciprian Bucur.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 58 de puncte, punctul 16 a fost retras, iar pe ordinea de zi suplimentară se află 1 punct, și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 31 august 2015 care se aprobă în unanimitate.

INTERPELĂRI

Domnul Consilier - Popa Răzvan solicită executivului, să fie informați care este stadiul, în ce fază s-a ajuns cu selecția pentru completarea consiliului de administrație, întrucât la ședința AGA la Tetkron s-a încercat să se afle acest lucru și înțelege că lucrurile sunt blocate undeva între

Tetkron și Primărie, societatea nu funcționează de cinci luni aproape, sau funcționează fără consiliu de administrație. În ultima ședință AGA s-a luat hotărârea de a se completa Consiliul de Administrație cu trei membri, până astăzi nu se știe exact care este stadiul.

Domnul Viceprimar - Bucur Ciprian face precizarea că este vorba de selecția pentru expert independent sau firmă de recrutare, societatea Tetkron a înaintat către Primărie o adresă conform căreia a solicitat acest lucru, lucrurile sunt în desfășurare, acesta fiind și răspunsul primit în AGA.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie adaugă că, se așteaptă ce se va întâmpla în urma cererii respective.

Domnul Consilier - Popa Răzvan subliniază că este

mai important, când și nu, ce se va întâmpla.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie

consideră că se va da un răspuns, cât mai repede.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - septembrie 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/2015, republicată, privind decontarea din bugetul local al Municipiului Brașov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Brașov la concursuri organizate de federațiile sportive de specialitate în anul 2015

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Fiscale Brașov, pentru anul 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Fiscale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției de Servicii Sociale Brașov, pentru anul 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenției în anul 2016 de la bugetul local asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în Municipiul Brașov.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 412/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 414/28.09.2013 privind Metodologia de acordare a subvenției de la bugetul local pentru asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.

39/2015, privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Poliției Locale Brașov, pentru anul 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de

Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2016.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Indicatorilor de performanță ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16 - A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov doamnei Doina Liliana Dănescu.

Domnul Consilier - Leonte Cătălin precizează faptul

că s-a formulat un amendament care suna astfel: că ar fi bine să se revizuiască criteriile prin care se acordă acest titlu de cetățean de onoare al Brașovului, să nu se ajungă ca numărul cetățenilor de onoare să fie egal cu numărul cetățenilor Brașovului, oportun pentru o dată viitoare, ar fi să se revizuiască toate aceste criterii, în așa fel încât să nu mai ajungă în zona în care în fiecare ședință sau la două ședințe mai vine cineva cu o propunere.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 627/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Teliu ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.Z. - Construire fermă taurine, Calea Feldioarei f.n., Brașov”, inițiator Soric Gabriel Întreprindere Individuală

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “Modificare parțială P.U.Z. Tractorul VI - Construire clădire apartamente, birouri și spații comerciale, str. Ștefan Baciu f.n.”, inițiator S.C. Urban Invest S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire clădire restaurant, sediu de firmă și împrejmuire, B-dul Griviței nr. 1w, Brașov”, având ca inițiator / beneficiar S.C. Trading K&M Company S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației “P.U.Z. - Corelare indici urbanistici din documentațiile P.U.Z. - Coasta Vacilor, Warthe II, Colțul Putinarilor, cu extindere până la strada Cărămidăriei” - aprobată prin H.C.L. nr. 528/2010, având ca beneficiar Primăria Municipiului Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 3202/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a

terenului având categoria de folosință drum, donat de Tudor Gheorghe și Tudor Rodica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2353/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Ianuș Florina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 939/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C.

Karl Heinz Dietrich International Exped S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1902/2015 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Kelemen - Feher Eva.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a spațiului situat în

Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru schimbare de destinație din locuință în spațiu comercial fără afectarea structurii de rezistență, amplasare firmă luminoasă, pentru imobilul situat în Brașov, str. Păun Pincio nr. 10, ap. 1A, deținut de Imbre Agnes.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea părților din imobilul situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 37, deținute de Cojocneanu Claudiu și Cojocneanu Monica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea părților din imobilul situat în

Brașov, str. Postăvarului nr. 37, deținute de Zacker Arnold Mihail.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în

Brașov, str. Carpaților nr. 37, în vederea realizării unui acces din exterior, către S.C. ES Garanti Dentistry S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Uranus f.n, către Tehnica SCM Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Jupiter nr. 1 - 3.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Prundului nr. 23.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în Brașov, str. Carpaților f.n.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Olteț f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren situat în Brașov, str. Levănțicăi f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brasov, str. Armoniei - tronson 1 și tronson 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Ciocârliei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 67/2015 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Brașov ca membru fondator la înființarea Asociației „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediția a III - a de iarnă - Brașov, România 2020”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 521/2014 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Olarilor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 613/2014 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Codrii Cosminului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 615/2014 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Avram Iancu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 678/2014 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Laminoarelor tronson 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 681/2014 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Lungă - tronson II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 330/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Vrancei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 331/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Clăbucet.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 332/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Spătar Luca Arbore.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 333/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Bisericii Sfântul Nicolae.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 334/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Mircești.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 336/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Căpitan Ilie Birt.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 338/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Parângului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 339/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Costiței.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 59 (1 suplimentar)

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Liceul cu Program Sportiv Brașov și către Colegiul Tehnic Transporturi Brașov a câte unui microbuz tip Ford Transit 16 + 1 locuri.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu Sârghie

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv