Proces verbal din 28.05.2015

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 28-05-2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 28 mai 2015

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 28 mai 2015, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 23 - 24 mai 2015.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți 22. Absentează domnul consilier Duțu Tudor Alexandru și domnul consilier Atomei Adrian, domnul consilier Pușcariu Radu - Ioan și domnul consilier Radu Iov -Constantin.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Interpelări

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie supune la vot ordinea de zi inițială cu 59 de puncte, pe ordinea de zi suplimentară se află 8 puncte, iar punctele 47 și 51 au fost retrase și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 20 aprilie 2015 care se aprobă în unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. (1) 36 suplimentar

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 544/2012,prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită către Direcția de Servicii Sociale Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Valea Cetății f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 1 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la data de 31 martie 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3,

  • 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind derularea prin bugetul local al Municipiului Brașov a proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile denumit “DATA - Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă”, implementat în calitate de partener de către Colegiul “Dr. Ioan Meșotă” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

  • 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu mulțumește domnului Primar Scripcaru, doamnei Viceprimar Adina Durbacă, și colegilor și nu în ultimul rând directorilor din direcțiile de specialitate, pentru că au început lucrările pe teren, în vederea extinderii Colegiului “Ioan Meșotă”.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETAR,

Ovidiu Sârghie                      Nicolae Paraschiv