Hotărârea nr. 99/2015

Aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 99

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 24.284/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”;

Având în vedere H.C.L. nr. 862/2008 privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov a clădirii corp ateliere educative tehnologice Şcoala Generală nr. 7 în vederea funcţionării Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, republicată; H.C.L. nr. 863/2008 privind organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, republicată; prevederile standardului 3, art. 3.4 din Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, art. 124, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; H.C.L. nr. 379/2014 privind aprobarea Metodologiei de Organizare şi Funcţionare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1,  lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu 01.05.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 31 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de Organizare şi Funcţionare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.