Hotărârea nr. 98/2015

Aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale de “Cantină de Ajutor Social” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  98

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale de “Cantină de Ajutor Social” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov înregistrate cu nr. 24.327/2015, prin care s-a propus elaborarea unei hotărâri de consiliul local privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale de “Cantină de Ajutor Social” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale, Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 9 Standarde minime de calitate pentru cantina socială şi H.C.L. nr. 37 din 09.02.2015 privind reorganizarea Centrului pentru persoane fără adăpost Braşov din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01.04.2015 Regulamentul de acordare a serviciilor de “Cantină de Ajutor Social” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 29.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor de asistenţă socială ale Cantinei de Ajutor Social din cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, precum şi alte acte administrative contrare îşi încetează valabilitatea

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.