Hotărârea nr. 97/2015

Aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 97

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 24.311/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov;

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1), (2) şi (3) din H.G. nr. 539/2005, privind aprobarea nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială, şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 57, art. 58, alin. (1) şi alin. (3), art. 59, alin. (1) literele b) şi c), art. 60, alin. (1) şi alin. (2), art. 113, alin. (5) şi art. 128 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; ale Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, ale art. 4, alin. (2), art. 23 şi art. 24 din Legea  nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, pct. 3, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, începând cu 01.05.2015, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data de 01.05.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 29.03.2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, republicată, Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 29.03.2013 privind aprobarea tipurilor de servicii, frecvenţa şi contribuţia corespunzătoare acestora, în cadrul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.