Hotărârea nr. 96/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 644/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  96

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 644/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 24.301/2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a serviciilor de asistenţă socială furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sf. Nicolae”;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, H.C.L. nr. 67/2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 95/2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, pct. 3, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1,  lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 644 din 18 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 644 din 18 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae” astfel modificată şi completată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi  Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  644  din data de  18 decembrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale  furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.572/2014, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sf. Nicolae” conform anexelor nr. 1, nr. 2, care fac parte integrantă din acesta;

Având în vedere H.C.L. nr. 67/2013 prin care a fost înfiinţat “Centrul de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 95/2013 republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 31 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”, se revocă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.