Hotărârea nr. 95/2015

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 95

din data de  31  martie  2015

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 21.481/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. nr. 1173/2008;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Fiscale Braşov conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.