Hotărârea nr. 94/2015

Modificarea H.C.L. nr. 93/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  94

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 93/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 21.609/2015, prin care se propune modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov, aprobate prin H.C.L. nr. 93/2013;

În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi stabilirea unor măsuri financiare, ale O.U.G. nr. 103 din 15.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale O.U.G. nr. 83/ 2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Fiscale Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 29 martie 2013, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 29 martie 2013, conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 29 martie 2013 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  93 din data de  29  martie   2013

Republicată conform H.C.L. nr.  94 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 20.914/2013, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, actualizată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.